Yhteystiedot

Viestit 

TALOJEN HUOLTOA:

ISÄNNÖITSIJÄTEHTÄVÄTHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT1. YHTIÖKOKOUKSET JA HALLITUKSEN KOKOUKSET

Kokousten ja kokousasioiden valmistelu, pöytäkirjojen laadinta ja päätösten toimeenpano.2. VALVONTA

Valvoa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä ja talon järjestyssääntöä sekä osakeyhtiölakia

ja viranomaisten antamia säännöksiä noudatetaan.

Talonmiehen ja siivoojan työhön opastaminen sekä jatkuva valvonta ja ohjaaminen.3. ILMOITUSVELVOLISUUDET

Kaupparekistei-ilmoitukset nimenkirjoittajamuutoksissa Veroilmoitukset

Ilmoitukset vakuutuslaitoksille Ilmoitukset asuntohallitukselle

Tiedonannot osakkeenomistajille ja asukkaille

Palkkatilastointi-ilmoitukst työnantajain yhteisöön Työsuhteista johtuvat ilmoitukset4. SEKALAISET

Vuokrasopimuksista huolehtiminen

Vakuutusturvasta huolehtiminen

Panttivelkakirjoista huolehtiminen

Osake- ja osakasluetteloista huolehtiminen

Tilintarkastajien järjestäminen

Hallituksen toimintakertomuksen laadinta

Tiedotusten vastaan otto

Arkiston hoito piirustuksineenTALOUDELLISET TEHTÄVÄT1. TALOUSSUUNNITTELU

Toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta

Talousarvion laadinta ja seuranta2. LASKENTATOIMI

Laskujen hyväksyminen ja maksaminen

Osakaskohtaiseten lainaosuuksien laskeminen ja edelleen suorittaminen lainanantajalle

Kirjanpidon hoito ja tilinpäätösehdotus (ei kuitenkaan konsernitilinpäätös)

Vuokrakirjanpito ja saatavien perintähuomautusten tekeminen

Palkkojen laskenta ja suoritus

ennakkojen perintä ja tilitys

kulutustilastointiKIINTEISTÖN KUNNOSSAPITO1. KORJAUSTYÖT

Korjaustarpeen määrittely

Vuosittaisten korjaustöiden hallinolliset järjestelyt2. HUOLTO

Teknisten laitteiden ja rakenteiden huollon järjestely

Jätehuollon ja yleisten alueiden puhtaanapidon järjestely

sekä turvallisuudesta huolehtiminen

TAKAISIN